7.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/35


Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 13 februari 2018 – Orange España S.A.U. mot Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Mål C-120/18)

(2018/C 161/39)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parter i det nationella målet

Klagande: Orange España S.A.U.

Motpart: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster tolkas så, att en medlemsstat – med hänsyn till den positiva inverkan på teleområdet som följer av den nya regleringen på detta område och på det audiovisuella området, i synnerhet till följd av utvidgningen av tjänster för fast och mobil bredbandsanslutning samt avskaffandet av reklam, betalinnehåll och [RTVE:s villkorade] tillgång – från teleoperatörer får utkräva en årlig avgift, såsom den som fastställs i artikel 5 i Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (lag nr 8/2009 av den 28 augusti 2009 gällande finansiering av Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE)), vars syfte är att bidra till finansieringen av RTVE, med hänsyn tagen till föreliggande omständigheter:

att det för det aktuella räkenskapsåret inte har visats att den nya rättsliga regleringen har haft en direkt eller indirekt positiv inverkan för berörda teleoperatörer,

att avgiften uppgår till 0,9 % av fakturerade bruttodriftsintäkter för relevant år, men [beräknas] inte på intäkter hänförliga till audiovisuella tjänster och reklamtjänster, ökningar av tillhandahållandet av sådana tjänster eller vinst som verksamheten generar. Avgiften utgör en pålaga enligt artikel 5 i lag nr 8/2009 i dess ursprungliga lydelse och kan vara omotiverad i förhållande till den audiovisuella tjänst som den avser. [Nämnda artikel 5] utgör den rättslig grunden för avslagen på begäran om dels återbetalning av felaktigt inbetalda belopp, dels rättelse av klagandens skattedeklarationer på det sätt som klaganden framfört i förevarande ekonomisk-administrativa överklagande?

2)

Är nämnda avgift proportionell, i den mening som avses i artikel 6.1 i direktiv 2002/20/EG, i förhållande till teleoperatörer som bedriver verksamhet i Spanien och i ett område som sträcker sig utöver en autonom region, med hänsyn till den beräkningsgrund som fastställs i artikel 5 i lag nr 8/2009?

3)

Är den avgift som fastställs i artikel 5 i lag nr 8/2009 av den 28 augusti 2009 gällande finansiering av RTVE öppet redovisad, i den mening som avses i artikel 6.1 och bilagan till direktiv 2002/20/EG, om det inte är känt vilken konkret samhällsomfattande tjänst eller public service-tjänst som RTVE tillhandahåller?