26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour du travail de Liège (Belgien) den 18 januari 2018 – V mot Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(Mål C-33/18)

(2018/C 112/29)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour du travail de Liège

Parter i det nationella målet

Klagande: V

Motpart: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 87.8 i Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1) tolkas så, att för att en person – som före den 1 maj 2010 började utöva verksamhet som anställd i Storhertigdömet Luxemburg och som egenföretagare i Belgien – ska omfattas av den lagstiftning som är tillämplig i enlighet med förordning 883/2004 måste vederbörande uttryckligen ansöka härom, även om personen inte omfattades av belgisk lagstiftning före den 1 maj 2010 och belgisk lagstiftning om social trygghet för egenföretagare endast tillämpats retroaktivt med avseende på vederbörande, sedan fristen på tre månader som började löpa den 1 maj 2010 löpt ut?

2)

För det fall att den första frågan ska besvaras jakande: medför en sådan ansökan som avses i artikel 87.8 i förordning 883/2004, vilken lämnats in under sådana omständigheter som de som beskrivits ovan, att lagstiftningen i den medlemsstat som är behörig enligt förordning 883/2004 ska tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 1 maj 2010?


(1)  EUT L 166, 2004 s. 1.