20.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/27


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam — Nederländerna) — A, B mot C

(Mål C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Rättegångsspråk: nederländska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 93, 11.3.2019.