20.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/26


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 februari 2019 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

(Mål C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Rättegångsspråk: slovakiska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 445, 10.12.2018