22.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/59


Överklagande ingett den 27 november 2017 – Café del Mar m.fl. mot EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Mål T-772/17)

(2018/C 022/79)

Överklagandet är avfattat på: spanska

Parter

Klagande: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Spanien), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) och Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (ombud: advokaterna F. Miazzetto och J. L. Gracia Albero)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”Café del Mar” – EU-varumärke nr 2 090 520

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 4 september 2017 i ärende R 1540/2015-5

Yrkanden

Klagandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

ogiltigförklara EU-figurmärket innehållande ordelementen ”Café del Mar” nr 2 090 520, och

förplikta EUIPO att ersätta kostnaderna för förevarande förfarande och innehavaren av det varumärke för vilket det yrkas ogiltigförklaring att ersätta de kostnader som uppkommit vid förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 52.1 b och 53.1 c i förordning nr 2017/1001.