18.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 437/40


Talan väckt den 14 oktober 2017 – Motex mot kommissionen

(Mål T-713/17)

(2017/C 437/48)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Esztergom-Kertváros, Ungern) (ombud: advokaten L. Szabó)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

i första hand fastställa att kommissionens beslut SA. 29432 – CP 290/2009 – Ungern – ”stöd för anställning av arbetstagare med funktionshinder som uppgetts vara rättsstridigt på grund av lagstiftningens diskriminerande verkan” av den 20 juli 2011 och kommissionens beslut SA.45498 (FC/2016) – ”Anmälan från OPS Újpest-lift Kft. såvitt avser det statliga stöd som beviljats mellan åren 2006 och 2012 till förmån för företag som anställer arbetstagare med funktionshinder” av den 25 januari 2017 (nedan kallade de omtvistade besluten) inte innebär fastställande av att det statliga stödet är förenligt enligt artikel 107.1 FEUF,

i andra hand fastställa att de omtvistade besluten inte är akter som är rättsligt bindande för sökanden i det förfarande om ersättning för skada som sökanden inlett mot Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministeriet för mänskliga resurser, Ungern) och att nämnda förfarande pågår vid Fővárosi Törvényszék (Domstolen i huvudstaden Budapest, Ungern) under målnummer 18. G. 40.399/2017, varför sökanden inte berörs direkt och personligen, eftersom den grundar sitt ersättningsyrkande på artikel 107.1 FEUF och inte på att det rör sig om en överträdelse enligt artikel 107.3 FEUF,

för det fall de omtvistade besluten ska anses utgöra akter som är rättsligt bindande för sökanden i det förfarande om ersättning för skada som grundas på artikel 107.1 FEUF, fastställa att de omtvistade besluten är ogiltiga, eftersom det statliga stöd som beviljats av de ungerska myndigheterna strider mot artikel 107.1 FEUF.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en grund för respektive yrkande.

1.

Den rättsliga grunden avseende det första yrkandet

De omtvistade besluten innebär inte fastställande av att det statliga stödet är förenligt enligt artikel 107.1 FEUF. Besluten är därför inte akter som är rättsligt bindande i samband med det förfarande om ersättning för skada som sökanden inlett mot Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministeriet för mänskliga resurser, Ungern) vid Fővárosi Törvényszék (Domstolen i huvudstaden Budapest, Ungern).

2.

Den rättsliga grunden avseende det andra yrkandet

Kommissionen fastställde i de omtvistade besluten att det statliga stödet var förenligt inte enligt artikel 107.1 FEUF, som åberopats av sökanden, utan enligt artikel 107.3 FEUF. Besluten är följaktligen inte relevanta i förhållande till den rättsliga grunden för yrkandet i det förfarande om ersättning för skada som pågår vid Fővárosi Törvényszék (Domstolen i huvudstaden Budapest, Ungern) och de utgör inte akter som är rättsligt bindande för sökanden.

3.

Den rättsliga grunden avseende det tredje yrkandet

Enligt sökanden är de omtvistade besluten ogiltiga, eftersom de ungerska myndigheterna beviljade ett rättsstridigt statligt stöd som strider mot artikel 107.1 FEUF och eftersom kommissionen, enligt vad som föreskrivs i artikel 108.3 FEUF, skulle ha informerats. Till stöd för sitt påstående om att stödet är rättsstridigt åberopar sökanden kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 [FEUF] (1) och kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna [107 och 108 FEUF] (allmän gruppundantagsförordning). (2)


(1)  EUT C 262, 2016, s. 1.

(2)  EUT L 214, 2008, s. 3.