21.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/55


Överklagande ingett den 4 juli 2017 – Mendes mot EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

(Mål T-419/17)

(2017/C 277/80)

Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: Mendes SA (Lugano, Schweiz) (ombud: G. Carpineti)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Actial Farmaceutica Srl (Rom, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”VSL#3”– EU-varumärke nr 1 437 789

Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 3 maj 2017 i ärende R 1306/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet från EUIPO med stöd av artikel 51.1 b i förordning nr 207/2009,

i andra hand ogiltigförklara det överklagade beslutet från EUIPO med stöd av artikel 51.1 c i förordning nr 207/2009

under alla omständigheter förplikta EUIPO att ersätta klaganden för samtliga rättegångskostnader eller åtminstone förodna om full kompensation härför.

Grund som åberopats

Åsidosättande av artikel 51.1 b och c i förordning nr 207/2009.