21.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/48


Talan väckt den 15 juni 2017 – SQ mot EIB

(Mål T-377/17)

(2017/C 277/70)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: SQ (ombud: advokaterna N. Cambonie och P. Walter)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet i den del ordföranden felaktigt har fastställt dels att den behandling som kommunikationschefen utsatte sökanden för – som avses i punkterna 20-24, 25, 31, 34, 46, 50 och 51 i rapporten – inte utgjorde mobbning, dels att det inte ska inledas något disciplinärt förfarande gentemot direktören och slutligen att det angripna beslutet, av vilket det framgår att sökanden har utsatts för mobbning, är strikt konfidentiellt,

förplikta EIB att betala ersättning till henne, för det första, för den immateriella skada som hon lidit på grund av den mobbning som kommunikationsdirektören utsatt henne för, vilken konstateras i det angripna beslutet, och att därmed bevilja henne 121 992 (hundratjugoen tusen niohundra nittiotvå) euro, för det andra, för den immateriella skada som hon lidit och som kan särskiljas från den rättsstridighet som ligger till grund för den delvisa ogiltigförklaringen av det angripna beslutet och att i denna del bevilja henne 25 000 (tjugofem tusen) euro, och, för det tredje, för den immateriella skada som är ett resultat dels av personalchefens åsidosättande av det oberoende anmälningsförfarande som leddes av direktören för tillsynsfrågor, dels av personalchefens vedergällning eller hot om repressalier gentemot sökanden, och att därmed bevilja henne 25 000 (tjugofem tusen) euro,

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden avser den felaktiga rättstillämpning och den uppenbart oriktiga bedömning vid klassificeringen av vissa av de handlingar som sökanden anmälde som gjordes i Europeiska investeringsbankens (EIB) beslut av den 20 mars 2017 (hädanefter det angripna beslutet). Denna grund kan delas upp i två delar.

Första delen avser felaktig rättstillämpning vid tillämpning av villkoret att mobbningen måste vara upprepad.

Andra delen avser den uppenbart oriktiga bedömning som är en följd av att vissa anmälda handlingar till sin natur är sådana att de underminerar självkänslan och självförtroendet.

2.

Andra grunden avser felaktigheter på grund av att ett disciplinärt förfarande inte inleddes, och kan delas upp i två delar.

Första delen, som anförs i första hand, avser frågan om en felaktig rättstillämpning.

Andra delen, som anförs i andra hand, avser frågan om en uppenbart oriktig bedömning och/eller frågan om ett åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

3.

Tredje grunden avser felaktig rättstillämpning och uppenbart oriktig bedömning beträffande sökandens skyldighet att bevara det angripna beslutet, av vilket det framgår att kommunikationschefen har utsatt sökanden för mobbning, konfidentiellt.