25.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/12


Överklagande ingett den 30 maj 2017 – The GB Foods mot EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO)

(Mål T-336/17)

(2017/C 318/17)

Överklagandet är avfattat på spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: The GB Foods, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Spanien) (ombud: advokaterna M. Buganza González och E. Torner Lasalle)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Yatecomeré, SL (Ribadumia, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”YATEKOMO” – EU-varumärke nr 11 703 568

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 13 mars 2017 i ärende R 1506/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ta upp förevarande överklagande av EUIPO:s överklagandenämnds beslut av den 13 mars 2017 (ärende R 1506/2016/5) till sakprövning och bevilja klagandens varumärkesansökan genom att ogiltigförklara EUIPO:s överklagandenämnds beslut och bekräfta giltigheten av varumärket nr 11 703 568 ”YATEKOMO” för samtliga varor i klasserna 29 och 30 för vilka skydd söktes från början,

fastställa att varumärket ”YATEKOMO” är känt,

förplikta EUIPO att göra all dokumentation som ingavs för registreringen, inbegripet ansökan i ogiltighetsförfarandet vid EUIPO avseende varumärket ”YATEKOMO”, tillgänglig för tribunalen, så att samtliga dokument i förfarandet kan prövas, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna enligt artikel 134 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder

Artikel 8 i förordning nr 207/2009 utgör inte hinder för varumärket ”YATEKOMO”. EU-ordmärket står inte i konflikt med det äldre spanska sammansatta varumärket ”ya te comeré el vacío que te llena”.

Att varumärket nr 11 703 568 ”YATEKOMO” blivit känt