18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/39


Talan väckt den 15 februari 2017 – Apple Distribution International mot kommissionen

(Mål T-101/17)

(2017/C 121/58)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Apple Distribution International (Cork, Irland) (ombud: advokaterna S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr, och . Patsa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2016/2042 av den 1 september 2016, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden avser ett åsidosättande av direktivet om audiovisuella medietjänster

Kommissionen har åsidosatt artikel 2.1, 2.2 och 3 i direktivet om audiovisuella medietjänster genom att finna att principen om ursprungsland inte är tillämplig på filmskatten. Kommissionen har vidare åsidosatt artikel 13.1 i samma direktiv genom att finna att denna bestämmelse möjliggör för medlemsstaterna att ta ut ekonomiska bidrag för att promovera europeiska verk av video on demand-tillhandahållare i andra medlemsstater.

2.

Andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 110 FEUF.

Kommissionen har åsidosatt artikel 110 FEUF genom att finna att uttaget av en filmskatt av video on demand-tillhandahållare i andra medlemsstater inte utgör särbehandling.

3.

Tredje grunden avser ett åsidosättande av artikel 56 FEUF.

Kommissionen har inte undersökt om uttaget av en filmskatt av video on demand-tillhandahållare i andra medlemsstater strider mot artikel 56 FEUF.

4.

Fjärde grunden avser ett åsidosättande av direktiv 98/34/EG.

Kommissionen har inte undersökt om uttaget av en filmskatt av video on demand-tillhandahållare i andra medlemsstater ska anmälas enligt direktiv 98/34/EG.