27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/16


Överklagande ingett den 24 januari 2017 – Lotte mot EUIPO – Nestlé Schöller (Återgivning av en koala)

(Mål T-41/17)

(2017/C 095/25)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japan) (ombud: advokat M. Knitter)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nürnberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (återgivning av koala) – Registreringsansökan nr 6 158 463

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 28 oktober 2016 i ärende R 250/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

underkänna invändningen i sin helhet,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av regel 22.3 i förordning nr 2868/95.

Åsidosättande av artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.