3.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/52


Talan väckt den 23 januari 2017 – Bank Tejarat mot rådet

(Mål T-37/17)

(2017/C 104/73)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (ombud: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla, och H. Leith, barristers)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förplikta rådet att betala sökandebolaget ersättning med 1 494 050 000 USD jämte ränta för ekonomisk skada och 1 000 000 EUR jämte ränta för ideell skada för den skada som det lidit till följd av följande rättsakter: rådets beslut 2012/35/Gusp av den 23 januari 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 19, s. 22), rådets genomförandeförordning (EU) nr 54/2012 av den 23 januari 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 19, s. 1), rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1), rådets genomförandeförordning (EU) nr 709/2012 av den 2 augusti 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 (EUT L 208, s. 2), rådets beslut (Gusp) 2015/556 av den 7 april 2015 om ändring av rådets beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 92, s. 101) och rådets genomförandebeslut (EU) 2015/549 av den 7 april 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 (EUT L 92, s. 12), och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandebolaget en enda grund.

Rådets restriktiva åtgärder mot sökandebolaget utgjorde en så tillräckligt klar överträdelse av skyldigheter avsedda att ge bolaget rättigheter att Europeiska unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar aktualiseras. Rådets överträdelse var den direkta orsaken till att sökandebolaget led betydande ekonomisk och ideell skada, för vilken det har rätt till ersättning.