17.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 231/54


Tribunalens beslut av den 5 maj 2017 – King.com mot EUIPO – TeamLava (Affichages d’écran et icônes)

(Mål T-95/17) (1)

(2017/C 231/71)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 112, 10.4.2017.