22.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshofs (Österrike) den 2 oktober 2017 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Mål C-577/17)

(2018/C 022/27)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Ytterligare deltagare i målet: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo och minderårige Prince Nomamidobo

Tolkningsfrågor

1.

Kan den anmodade – och enligt kriterierna i kapitel III i Dublin III-förordningen (1) ansvariga – medlemsstaten fortfarande med verkan godta en framställan om återtagande enligt artikel 23.1 i Dublin III-förordningen om den svarsfrist som fastställts i artikel 25.1 i Dublin III-förordningen redan har löpt ut och den anmodade medlemsstaten tidigare redan har avslagit framställan om återtagande inom föreskriven frist samt dessutom har avslagit en ansökan om en ny prövning som grundas på artikel 5.2 i genomförandeförordningen (2) inom föreskriven frist?

Om den första frågan ska besvaras nekande:

Är den anmodande medlemsstaten, i vilken den nya ansökan har lämnats in, på grund av att den medlemsstat som är ansvarig enligt kriterierna i kapitel III i Dublin III-förordningen har avslagit framställan om återtagande inom föreskriven tid, skyldig att pröva denna ansökan för att säkerställa att ansökan prövas av en medlemsstat enligt artikel 3.1 i Dublin III-förordningen?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 2013, s. 31).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 222, 2003, s. 3).