18.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 309/31


Överklagande ingett den 31 juli 2017 av Rami Makhlouf av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 18 maj 2017 i mål T-410/16, Rami Makhlouf mot Europeiska unionens råd

(Mål C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Rami Makhlouf (ombud: E. Ruchat, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet

och därmed

ogiltigförklara den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 18 maj 2017 i mål T-410/16, Rami Makhlouf/Europeiska unionens råd, ECLI:EU:T:2017:349;

och

efter ny prövning:

ogiltigförklara beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 (1) och påföljande genomförandeåtgärder, såvitt dessa gäller klaganden; samt

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden fyra grunder:

Första grunden: Felaktig rättstillämpning i det att tribunalen åsidosatt klagandens rätt att yttra sig före vidtagandet av nya restriktiva åtgärder, vilken rätt föreskrivs i artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna;

Andra grunden: Felaktig rättstillämpning i det att tribunalen missuppfattat sakomständigheterna och underlåtit att beakta de artiklar som klaganden åberopat till stöd för sin talan om ogiltigförklaring, till styrkande av att klaganden inte lämnat stöd till den syriska regimen;

Tredje grunden: Felaktig rättstillämpning i det att tribunalen inte funnit att punkterna 27 och 28 i beslut 2013/255/Gusp, (2) enligt vilka tillhörighet till familjen Al-Assad eller familjen Makhlouf utgör ett autonomt kriterium som motiverar att sanktioner vidtas, är rättsstridiga, varvid bevisbördan samtidigt har kastats om;

Fjärde grunden: Felaktig rättstillämpning och bristfällig motivering, i det att tribunalen fann att begreppet viktig affärsman var tillräckligt precist för att innefatta klaganden i förteckningen över personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna, samt att tribunalen inte motiverat varför klaganden skulle anses ha någon form av inflytande över den syriska regimen.


(1)  Rådets beslut Gusp/2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 141, 2016, s. 125).

(2)  Beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 2013, s. 14).