8.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 144/25


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 6 februari 2017 – Oftalma Hospital Srl mot C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Mål C-65/17)

(2017/C 144/33)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Oftalma Hospital Srl

Motparter: C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 9 i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 (1), enligt vilken kontrakt som avser tjänster som återfinns i förteckningen i bilaga I B ska upphandlas enligt artiklarna 14 och 16, tolkas så, att de nämnda kontrakten under alla omständigheter omfattas av principerna om etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster, likabehandling och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, öppenhet och icke-diskriminering som är fastställda i artiklarna 43 EG, 49 EG och 86 [EG]?

2)

Om den första frågan besvaras jakande, ska då artikel 27 i direktiv 92/50/EEG, enligt vilken antalet deltagare i förhandlingarna vid upphandling genom förhandlat förfarande inte får vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga deltagare, tolkas så, att den är tillämplig även på kontrakt som avser de tjänster som återfinns i förteckningen i bilaga I B till direktivet?

3)

Utgör artikel 27 i direktiv 92/50/EEG, enligt vilken antalet deltagare i förhandlingarna vid upphandling genom förhandlat förfarande inte får vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga deltagare, hinder för att tillämpa nationella bestämmelser som med avseende på offentliga kontrakt ingångna före antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 (2), och som avser de tjänster som återfinns i förteckningen i bilaga I B till direktiv 92/50/EEG, inte säkerställer att det öppnas upp för fri konkurrens när det förhandlade förfarandet används?


(1)  Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT L 209, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3 s. 139).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 2004, s. 114).