3.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/33


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 10 januari 2017 – Maria Dicu mot Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Mål C-12/17)

(2017/C 104/48)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Cluj

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande i första instans: Maria Dicu

Svarande i första instans: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Tolkningsfråga

Ska artikel 7 i direktiv 2003/88/EG (1) tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken en arbetstagares föräldraledighet för barn under två år inte räknas som arbetad tid vid fastställandet av längden på arbetstagarens årliga semester?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).