12.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 408/25


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Shajin Ahmed mot Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Mål C-369/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Gränser, asyl och invandring - Flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande - Direktiv 2011/95/EU - Artikel 17 - Uppfyller inte kraven för att beviljas status som subsidiärt skyddsbehövande - Skäl - Dömd för ett allvarligt brott - Fastställande av brottets allvar på grundval av påföljden enligt nationell lagstiftning - Tillåtet - Krav på en individuell bedömning))

(2018/C 408/32)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Shajin Ahmed

Motpart: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Domslut

Artikel 17.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet ska tolkas så, att den utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt vilken den som ansöker om subsidiärt skydd ska anses ha ”förövat ett allvarligt brott” i den mening som avses i denna bestämmelse, vilket kan få till följd att vederbörande inte uppfyller kraven för att beviljas sådant skydd, enbart på grundval av den påföljd som föreskrivs för ett visst brott i den medlemsstatens lagstiftning. Det ankommer på den behöriga nationella myndighet eller den nationella domstol som prövar ansökan om subsidiärt skydd att bedöma brottets svårighetsgrad, genom att göra en fullständig prövning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall.


(1)  EUT C 293, 4.9.2017.