23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/58


Talan väckt den 5 december 2016 – Techniplan mot kommissionen

(Mål T-853/16)

(2017/C 022/78)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Techniplan Srl (Rom, Italien) (ombud: advokaterna R. Giuffrida och A. Bonavita)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att Europeiska kommissionen åsidosatt artikel 265 FEUF genom att inte ha tagit ställning Techniplans formella anmodan, och

genomföra kravet på att agera, i enlighet med artikel 266 FEUF, och påföra skadestånd för varje dag som dröjsmålet fortsätter, och tillerkänna Techniplan ersättning för kostnader och utlägg.

Grunder och huvudargument

Sökanden är ett bolag med ingenjörer som erhållit flera projekt i afrikanska länder (kontroll och övervakning av planerings- och asfalteringsarbeten på vägen Banikoara-Kandi i Benin, kontroll av arbeten på vägen RN32 Ouallah-Miringoni i Komorerna, övervakning av vanliga underhållsarbeten på asfalterade vägar i Anjouan och Moheli i Komorerna, övervakning och kontroll av vanliga underhållsarbeten på Grande Comore i Komorerna, kontroll och övervakning av byggnadsarbeten av riksväg 1 Kinkala-Mindouli, i Kongo, och kontroll och övervakning av planerings- och asfaltsarbeten på vägen Bouar-Fambélé, i Centralafrikanska republiken samt förberedning och uppföljning av arbeten inom ramen för PA PNDS i Demokratiska republiken Kongo).

Sökanden har i detta avseende preciserat att alla dessa projekt kompletterats och verifierats av de nationella utanordnarna och de därtill hörande räkningarna betalats och godkänts av kommissionens organ som är den största långivaren till projekt. Kommissionen började emellertid, helt oväntat, att betala enbart en del av räkningarna. Svaranden ska även ha vidtagit en inte närmare definierad sanktionsåtgärd till förmån för Europeiska utvecklingsfonden, dock utan närmare preciserad anmärkning. Kommissionen avser närmare bestämt att godtyckligt kompensera Techniplans lån med påstådda och opreciserade skulder.

Det är mot dessa åtgärder som sökanden skickat en formell anmodan i enlighet med artikel 265 FEUF och uppmanat Europeiska kommissionen att vidta åtgärder eller ta ställning till sökandens begäran om ersättning och till den de vidtagna åtgärdernas verkliga natur.

Till stöd för talan har sökanden gjort gällande att kommissionens behöriga organ redan agerat i strid mot principerna om rättssäkerhet och transparens. Detta agerande har på ett allvarligt sätt skadat Techniplans subjektiva situation, eftersom detta företag har berättigade förväntningar om att när som helst och i vilken situation som helst med säkerhet få klarhet i dess unionsrättsligt fastlagda rättigheter och skyldigheter.