23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/46


Överklagande ingett den 16 september 2016 – LG Electronics mot EUIPO (Dual Edge)

(Mål T-804/16)

(2017/C 022/63)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: LG Electronics, Inc. (Seoul, Sydkorea) (ombud: advokaten M. Graf)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Dual Edge” – Registreringsansökan nr 14 463 178

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 2 september 2016 i ärende R 832/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009