9.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 6/54


Överklagande ingett den 11 november 2016 – CEDC International mot EUIPO – Underberg (Formen på ett grönbrunt grässtrå i en flaska)

(Mål T-796/16)

(2017/C 006/68)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polen) (ombud: advokaten M. Siciarek)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Underberg AG (Dietlikon, Schweiz)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Tredimensionellt EU-varumärke (Formen på ett grönbrunt grässtrå i en flaska) – Registreringsansökan nr 33 266

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 29 augusti 2016 i ärende R 1248/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och motparten vid överklagandenämnden att ersätta klagandens rättegångskostnader i förfarandena vid tribunalen och överklagandenämnden.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.1 a och b, 42.2, 42.3, 75 och 76.1 i förordning nr 207/2009.