16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/50


Överklagande ingett den 8 november 2016 – InvoiceAuction B2B mot EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Mål T-789/16)

(2017/C 014/60)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: InvoiceAuction B2B GmbH (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten C. Jonas)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”INVOICE AUCTION” – Registreringsansökan nr 13 821 095

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 3 augusti 2016 i ärende R 2201/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.