9.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 6/39


Talan väckt den 25 oktober 2016 – La Quadrature du Net m.fl mot kommissionen

(Mål T-738/16)

(2017/C 006/49)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: La Quadrature du Net (Paris, Frankrike), French Data Network (Amiens, Frankrike), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (ombud: advokaten H. Roy,)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

fastställa att kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 strider mot artiklarna 7, 8 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och

ogiltigförklara detta beslut.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) till följd av den allmänna karaktären hos de insamlingar som tillåts av USA:s regelverk. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna (nedan kallat det överklagade beslutet) innebar ett sådant åsidosättande då det inte fastställs att USA:s regelverk bland annat äventyrar det väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet, vilken föreskrivs i artikel 7 i stadgan.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av stadgan genom att det i det överklagade beslutet felaktigt fastställs att skölden för skydd av uppgifter i EU och Förenta staterna erbjuder en skyddsnivå såvitt avser de grundläggande rättigheterna vilken i huvudsak motsvarar skyddsnivån inom unionen trots att de tillåtna åtgärderna enligt USA:s regelverk inte är begränsade till de absolut nödvändiga.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av stadgan i den mån som avsaknaden av ett effektivt rättsmedel i USA:s regelverk inte beaktades i det överklagade beslutet, i vilket det, trots denna avsaknad, fastställdes att skyddsnivån motsvarade unionens.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av stadgan genom att det i det överklagade beslutet felaktigt fastställs att skölden för skydd av uppgifter i EU och Förenta staterna erbjuder en skyddsnivå såvitt avser de grundläggande rättigheterna vilken i huvudsak motsvarar skyddsnivån inom unionen, och detta oberoende av att USA:s regelverk saknar bestämmelser om oberoende kontroll.