28.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 441/31


Talan väckt den 7 oktober 2016 – Pebagua mot kommissionen

(Mål T-715/16)

(2016/C 441/36)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Spanien) (ombud: advokaten A. J. Uceda Sosa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara den angripna genomförandeförordningen,

alternativt, slå fast att det var fel att föra in arten Procambarus clarkii i den förteckning som godkänns genom nämnda förordning,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (EUT L 189, 2016, s. 4).

Till stöd för sin talan åberopar sökanden att de villkor som anges i artikel 4 i förordning nr 1143/2014 inte är uppfyllda med avseende på arten Procambarus clarkii och att det inte gjorts någon riskbedömning i den mening som avses i artikel 5.1 i nämnda förordning.