23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/37


Talan väckt den 28 september 2016 – Enrico Colombo och Giacomo Corinti mot kommissionen

(Mål T-690/16)

(2017/C 022/52)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italien), Giacomo Corinti (Ispra, Italien) (ombud: advokaterna R. Colombo och G. Turri)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet om tilldelning (närmare uppgifter okända) som meddelats genom skrivelse av den 20 juli 2016, Ref. Ares (2016) 371182, genom vilket kommissionen, JRC – förvaltningen av det gemensamma forskningscentrat i Ispra, tilldelade kontraktet JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC om ett ramavtal för reparation och underhåll av vattenledningar och undercentraler för uppvärmning/nedkylning vid det gemensamma forskningscentrat i Ispra, till koncessionshavaren,

ogiltigförklara skrivelsen av den 20 juli 2016, Ref. Ares (2016) 371182, genom vilken kommissionen, JRC – förvaltningen av det gemensamma forskningscentrat i Ispra, lämnade information om tilldelningen av kontrakt.

ogiltigförklara protokollen av den 13 maj 2016 och av den 28 juni 2016,

besluta om ersättning för den skada som lidits i första hand genom att ogiltigförklara det kontrakt som ingåtts mellan Europeiska kommissionen och koncessionshavaren den 19 augusti 2016 eller genom att förklara att det kontraktet inte har någon verkan, samt genom att slå fast att RTI ska ersätta koncessionshavaren såsom innehavare av kontraktet,

i andra hand besluta om ersättning till ett belopp som motsvarar 500 000,00 euro eller det lägre eller högre belopp som tribunalen finner är rimligt, jämte ränta till dess att betalning sker.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena, såsom grunder för talan, åsidosättande av artiklarna 105 och 107 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 2012, s. 1), åsidosättande av specialbestämmelser som rör upphandlingen i fråga, åsidosättande av likabehandlingsprincipen och principen om en rättvis rättegång, samt att det förekommit maktmissbruk i förevarande fall.

Det anbud som ingetts av koncessionshavaren borde ha uteslutits då de villkor som uppställts avseende rättskapacitet och teknisk kunskap i specialbestämmelserna inte var uppfyllda.