31.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 402/53


Överklagande ingett den 1 september 2016 – Shoe Branding Europe mot EUIPO – adidas (märke i form av två parallella linjer på en sko)

(Mål T-629/16)

(2016/C 402/62)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgien) (ombud: advokaten J. Løje)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: adidas (Herzogenaurach, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Positionsmärke (märke i form av två parallella linjer på en sko) EU-varumärke nr 8 398 141

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 8 juni 2016 i ärende R 597/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.

Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna.