31.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 402/49


Talan väckt den 26 augusti 2016 – Epsilon International mot kommissionen

(Mål T-477/16)

(2016/C 402/58)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Epsilon International SA (Marousi, Grekland) (ombud: advokaterna D. Bogaert och A. Guillerme)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

1)

med stöd av artikel 272 FEUF

fastställa att de belopp som Europeiska kommissionen har betalat ut till Epsilon enligt bidragsavtalen BRISEIDE, i-SCOPE och SMART-ISLANDS motsvarar stödberättigande kostnader och att Epsilon inte systematiskt gjorde fel vid avtalens genomförande,

fastställa att kommissionens återkrav avseende de belopp som betalats ut enligt BRISEIDE-avtalet helt saknar grund och att beloppen inte ska återbetalas till kommissionen,

fastställa att kommissionens beslut att avbryta utbetalningarna enligt bidragsavtalen i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity och c-SPACE saknar grund,

förplikta kommissionen att ersätta de belopp som Epsilon betalat för att genomföra kompletterande finansiella revisioner i syfte att vederlägga de oriktiga resultat som kommissionens revisorer kommit fram till, och ersätta den ideella skada som Epsilon orsakats, vilken preliminärt, i enlighet med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppskattas till 10 000 euro, och

2)

med stöd av artikel 263 FEUF ogiltigförklara kommissionens beslut av den 17 juni 2016 (Ares (2016)2835215) att registrera sökanden i systemet för tidig upptäckt och uteslutning (Edes).

Grunder och huvudargument

Till stöd för det yrkande som framförts med stöd av artikel 272 FEUF anför Epsilon att det konstaterande som revisorerna gjort och som kommissionen godtagit avseende de deklarerade personalkostnaderna för genomförandet av projekten BRISEIDE, SMART-ISLANDS och i-SCOPE är oriktiga. Mer specifikt gör Epsilon gällande att det inte förekom några oegentligheter vad gäller tidsregistreringssystemet, och beräkningarna av antalet produktiva timmar och timpriset, avsaknaden av fakturor för ägarnas eget arbete och den omständigheten att de avtal som träffats med interna konsulter inte hade redovisats för skattemyndigheten. I vart fall kan inte några mindre felaktigheter i samband med genomförandet av avtalen anses utgöra systematiska fel.

Vidare bestrider Epsilon kommissionens beslut att avbryta utbetalningarna för genomförandet av de EU-finansierade projekten i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity och c-SPACE och anser att besluten saknar rättsligt stöd.

Slutligen yrkar Epsilon ersättning för den ekonomiska och ideella skada som bolaget har lidit till följd av kommissionens beslut.

Till stöd för talan enligt artikel 263 FEUF yrkar Epsilon att tribunalen ska ogiltigförklara kommissionens beslut att registrera bolaget i systemet för tidig upptäckt och uteslutning (Edes) på grund av att kommissionen ansåg att bolaget systematiskt begick fel vid genomförandet av ovannämnda projekt. Sökanden anser att det beslutet strider mot proportionalitetsprincipen och utgör ett åsidosättande av rätten till försvar.