17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/27


Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Mål T-123/16)

(2016/C 175/31)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (ombud: A. Norris, Barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket ”Burlington” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 982 020

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 11 januari 2016 i ärende R 1635/2013-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det överklagade beslutet och avslå registrering av det omtvistade varumärket med avseende på samtliga omtvistade varor, och

förelägga att klaganden ska ersättas för de rättegångskostnader som avser överklagandet.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.5, 8.4 och 8.1 b i förordning nr 207/2009.