4.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 44/23


Tribunalens dom av den 4 december 2018 – Carreras Sequeros m.fl. mot kommissionen

(Mål T-518/16) (1)

((”Personalmål - Tjänstemän och kontraktsanställda - Ändring av tjänsteföreskrifterna från och med den 1 januari 2014 - Artikel 6 i bilaga X i tjänsteföreskrifterna - Ändrade bestämmelser avseende årlig semester för tjänstemän som tjänstgör i tredjeland - Invändning om rättsstridighet - Det övergripande syftet med årlig semester”))

(2019/C 44/28)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Francisco Carreras Sequeros (Addis-Abeba, Etiopien), och fem övriga sökande vars namn finns upptagna i bilagan till domen (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara och A.-C. Simon)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europaparlamentet (ombud: J. Steele och E. Taneva) och Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Bauer och M. Veiga, därefter M. Bauer och R. Meyer)

Saken

Talan enligt artikel 270 i FEUF om ogiltigförklaring av beslut att från och med år 2014 minska antalet semesterdagar för sökandena.

Domslut

1)

Besluten att minska antalet semesterdagar för år 2014 för Francisco Carreras Sequeros och övriga tjänstemän eller anställda vid Europeiska kommissionen vars namn finns upptagna i bilagan till denna dom ogiltigförklaras.

2)

Kommissionen ska, förutom att bära sina egna rättegångskostnader, även ersätta de rättegångskostnader som uppstått för Francisco Carreras Sequeros och övriga tjänstemän eller anställda vid Europeiska kommissionen vars namn finns upptagna i bilagan till denna dom.

3)

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 7, 12.01.2015 (målet registrerades ursprungligen vid Europeiska unionens personaldomstol under målnummer F-88/14 och överfördes till Europeiska unionens tribunal den 1.9.2016).