18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Finmeccanica SpA mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-656/16)

(2017/C 121/15)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finmeccanica SpA

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfråga

Ska en nationell lagstiftning, det vill säga artikel 106.3 d punkt 2 i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 (konsoliderad lag om bestämmelser om finansiella intermediärer enligt artiklarna 8 och 21 i lag nr 52 av den 6 februari 1996), med senare ändringar, och artikel 47-octies i Consobs beslut nr 11971 av den 14 maj 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; förordning om genomförande av lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 om reglering av målbolag), med senare ändringar, – i den del där dessa bestämmelser, när de bemyndigar Consob att höja det uppköpserbjudande som avses i nämnda artikel 106 för det fall att ”det har förekommit en samordning mellan budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med budgivaren och en eller flera säljare”, inte specificerar de särskilda beteenden som utgör nämnda samordning och således inte tydligt fastställer de omständigheter och kriterier mot bakgrund av vilka Consob får höja uppköpserbjudandet – anses strida mot en korrekt tillämpning av artikel 5.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, jämförd med de allmänna principer som anges i artikel 3.1 i samma direktiv, samt mot en korrekt tillämpning av de allmänna principerna om rättssäkerhet, skydd för berättigade förväntningar, proportionalitet, rimlighet, transparens och icke-diskriminering?