30.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/37


Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-117/14, Cargill mot rådet

(Mål C-608/16 P)

(2017/C 030/41)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: H. Marcos Fraile, N. Tuominen, avocat)

Övriga parter i målet: Cargill SACI, Europeiska kommissionen, European Biodiesel Board (EBB)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 15 september 2016 i mål T-117/14, Cargill SACI mot Europeiska unionens råd, som delgavs rådet den 16 september 2016,

ogilla talan i första instans om ogiltigförklaring av den omtvistade förordningen, och

förplikta sökanden att ersätta rådets rättegångskostnader i båda instanserna.

Alternativt yrkar klaganden att domstolen ska

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning, och

låta frågan om rättegångskostnader i båda instanserna anstå.

Grunder och huvudargument

1.

För det första använde sig tribunalen av en felaktig rättslig metod när den gjorde sin bedömning av huruvida rådet förfogade över tillräcklig bevisning för att slå fast att de inhemska råvarupriserna i registren hos de relevanta argentinska exportörerna var tillräckligt snedvridna för att det skulle vara berättigat att bortse från dem och använda sig av den metod som föreskrivs i artikel 2.5 andra stycket i grundförordningen (1). Tribunalen uppställde därmed ett alltför strängt beviskrav.

2.

För det andra har tribunalen inte tillräckligt motiverat sin bedömning att den bevisning som institutionerna åberopat inte räckte för att visa att det förelåg en betydande snedvridning av priserna på de huvudsakliga råvarorna i Argentina som ett resultat av DET-systemet.

3.

För det tredje anser rådet att domslutet, om ogiltigförklaring av antidumpningstullarna, såvitt det berör sökanden, är oproportionerligt i förhållande till den enda grund för ogiltigförklaring som tribunalen har undersökt och att det ger rättsstridigheten oberättigade verkningar.

4.

Rådet kommer att visa att den överklagade domen är behäftad av flera fall av felaktig rättstillämpning som påverkar dess giltighet. Dessutom anför rådet att de uppgifter som åberopas inom ramen för för sökandens första grund är tillräckligt styrkta för att domstolen ska kunna pröva talan med avseende på den grunden och ogilla talan.

5.

Rådet yrkar därför att den överklagade domen ska upphävas och att talan i första instans om ogiltigförklaring av den omtvistade förordningen ska ogillas.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 2009, s. 51) (”grundförordningen”).