23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 14 november 2016 – Air Berlin plc mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-573/16)

(2017/C 022/22)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Air Berlin plc

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Strider en medlemsstats påförande av en stämpelskatt på 1,5 % av överlåtelsen, under de i det nationella målet aktuella omständigheterna, mot en eller flera av följande artiklar

1)

artikel 10 eller artikel 11 i det första direktivet (1),

2)

artikel 4 eller artikel 5 i det andra direktivet (2), eller

3)

artiklarna 12, 43, 48, 49 eller 56 i EG-fördraget?

2)

Blir svaret på den första frågan annorlunda om överlåtelsen av aktier till en clearingtjänst krävdes för att underlätta en notering av det aktuella företaget på en börs i den medlemsstaten eller i en annan medlemsstat?

3)

Blir svaren på den första och den andra frågan annorlunda om det på grund av den nationella lagstiftningen i medlemsstaten var möjligt för leverantören av en clearingtjänst att, efter skattemyndighetens godkännande, välja att inte ta ut någon stämpelskatt på överlåtelsen av aktier till clearingtjänsten utan i stället ta ut SDRT på varje efterföljande försäljning av aktier inom clearingtjänsten (till en skattesats på 0,5 % av vederlaget för försäljningen)?

4)

Blir svaret på den tredje frågan annorlunda om de transaktioner som valts av det aktuella företaget är utformade på ett sådant sätt att fördelen av valet inte kan utnyttjas?


(1)  Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EGT L 269, s. 12).

(2)  Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EUT L 46, 21.2.2008, s. 11).