30.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 17 oktober 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH mot Hauptzollamt München

(Mål C-529/16)

(2017/C 030/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht München

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Motpart: Hauptzollamt München

Tolkningsfrågor

1)

Är det tillåtet enligt artikel 28 och följande artiklar i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1) i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 av den 16 november 2000 (2) (EGT L 311, s. 17) att ett överenskommet internpris bestående av ett belopp som fakturerats och anmälts och en schablonmässig justering efter utgången av redovisningsperioden, med tillämpning av en fördelningsnyckel läggs till grund för tullvärdet, och detta oberoende av huruvida de berörda personerna ska vidta ytterligare inbetalningar eller erhålla en återbetalning vid slutet av redovisningsperioden?

2)

Om detta är fallet:

Kan tullvärdet kontrolleras eller fastställas genom ett förenklat tillvägagångssätt vid erkännande av verkningar från justeringar av internpriser (såväl uppåt som nedåt) som företas i efterhand?


(1)  EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4.

(2)  EGT L 311, s. 17.