23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16 september 2016 – AZ mot Minister Finansów

(Mål C-499/16)

(2017/C 022/03)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: AZ

Motpart: Minister Finansów

Tolkningsfråga

Utgör det förhållandet, att endast kriterierna ”datum för minsta hållbarhet” och ”sista förbrukningsdag” beaktas vid fastställandet av mervärdesskattesatsen på finare bakverk, såsom anges i artikel 41.2 jämförd med punkt 32 i bilaga nr 3 till lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (Ustawa o podatku od towarów i usług) (Dz. U., 2011, nr 177, pos 1054 med ändringar), ett åsidosättande av principen om mervärdesskattens neutralitet och förbudet mot att göra åtskillnad mellan situationen för varor, i den mening som avses i artikel 98.1 och 98.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt?