14.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 419/30


Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumänien) den 8 augusti 2016 – SMS group GmbH mot Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

(Mål C-441/16)

(2016/C 419/39)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SMS group GmbH

Motpart: Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 2, 3, 4 och 5 i direktiv 79/1072/EEG (1), jämförda med artikel 17.2 och 17.3 a i direktiv 77/388/EEG (2), tolkas så att de utgör hinder för en praxis vid en nationell skattemyndighet enligt vilken det inte föreligger några objektiva omständigheter som styrker den skattskyldiga personens uttalade avsikt att använda de importerade varorna inom ramen för vederbörandes näringsverksamhet, för det fall genomförandet av det avtal i kraft av vilket den skattskyldiga personen köpte och importerade varorna var uppskjutet vid tidpunkten för den faktiska importen, vilket innebär en allvarlig risk för att den efterföljande leverans/transaktion som de importerade varorna var avsedda för inte längre genomförs?

2)

Utgör beviset för den efterföljande omsättningen av de importerade varorna, det vill säga fastställandet av att de importerade varorna faktiskt har använts för den skattskyldiga personens skattepliktiga transaktioner, och på vilket sätt, ett kompletterande villkor för återbetalning av mervärdesskatt i förhållande till de villkor som anges i artiklarna 3 och 4 i direktiv 79/1072/EEG, vilket som sådant är förbjudet enligt artikel 6 i direktivet, eller uppgifter som är nödvändiga för att bestämma huruvida det materiella villkoret för återbetalning – det vill säga att de importerade varorna används inom ramen för skattepliktiga transaktioner – är uppfyllt och som skattemyndigheten kan begära enligt artikel 6 i direktivet?

3)

Kan artiklarna 2, 3, 4 och 5 i direktiv 79/1072/EEG, jämförda med artikel 17.2 och 17.3 a i direktiv 77/388/EEG, tolkas så att rätten till återbetalning av mervärdesskatt kan nekas om den förväntade efterföljande transaktion inom ramen för vilken de importerade varorna skulle användas inte längre genomförs? Är varornas faktiska användning – närmare bestämt huruvida varorna trots allt har använts, på vilket sätt och inom vilket territorium, det vill säga i den medlemsstat där mervärdesskatten har betalats eller utanför nämnda medlemsstat – under dessa omständigheter av betydelse?


(1)  Rådets åttonde direktiv 79/1072/EEG av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Regler för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (EGT L 331, 1979, s. 11; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 84-91)

(2)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund

(EGT L 145, 1977, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28-63)