4.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 20 april 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) mot Nachalnik na Mitnitsa Burgas som rättslig efterträdare till tullmyndigheten i Svilengrad

(Mål C-224/16)

(2016/C 243/23)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)

Motpart: Nachalnik na Mitnitsa (chef för tullmyndigheten) Burgas som rättslig efterträdare till tullmyndigheten i Svilengrad

Tolkningsfrågor

1.

Är EU-domstolen, för att undvika oförenliga domar, behörig att tolka tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) av den 14 november 1975, Genève, som godkänts på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets förordning (EEG) nr 2112/78 (1) av den 25 juli 1978) av den 14 november 1975, (EGT L 252, 1978. s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 2, s. 36) (konventionen trädde för gemenskapens del i kraft den 20 juni 1983) – på ett för medlemsstaternas domstolar bindande sätt – i frågan om det område som regleras i artiklarna 8 och 11 i denna konvention, för att bedöma huruvida det föreligger ett ansvar för den garanterande sammanslutningen, såsom även regleras i artikel 457.2 i tillämpningsförordningen för tullkodexen (2)?

2.

Är det vid en tolkning av artikel 457.2 i tillämpningsförordningen för tullkodexen jämförd med artikel 8.7 (nu artikel 11.2) i [TIR-konventionen] och de förklarande anmärkningarna till dem, tillåtet att utgå från att tullmyndigheterna i ett fall som det här aktuella enligt artikel 8.1 och 8.2 i [TIR-konventionen] i så stor utsträckning som möjligt ska kräva betalning av de belopp som ska betalas från den direkt ansvarige innehavaren av TIR-carneten innan de kräver betalning från den garanterande sammanslutningen?

3.

Ska den mottagare som förvärvat eller tagit hand om en vara för vilken det föreligger kännedom om att den har transporterats med TIR-carnet, för vilken inte har fastställts att den har företetts vid bestämmelsetullkontoret och deklarerats, endast med anledning av dessa omständigheter antas utgöra den person som borde ha varit medveten om att varan har undandragits från tullövervakning, och ska denne anses vara solidariskt betalningsansvarig i den mening som avses i artikel 203.3 tredje strecksatsen i [rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen] jämfört med artikel 213 i samma förordning?

4.

Om den tredje frågan besvaras jakande: Utgör en underlåtenhet från tullmyndigheternas sida att kräva betalning av tullskulden från denna mottagare hinder mot att ansvar uppkommer – vilket även regleras i artikel 457.2 i tillämpningsförordningen för tullkodexen – för den garanterande sammanslutningen enligt artikel 1.16 i [TIR-konventionen]?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2112/78 av den 25 juli 1978 om slutandet av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-Carnet (TIR-Konvention) av den 14 november 1975, Genève (EGT L 252, 1978, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 2, s. 36).

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (Svensk specialutgåva: Område 02 Volym 010 s. 1 – 766).