25.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 270/16


Överklagande ingett den 21 januari 2016 av Matratzen Concord GmbH av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 19 november 2015 i mål T-526/14, Matratzen Concord GmbH mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller)

(Mål C-35/16 P)

(2016/C 270/25)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Matratzen Concord GmbH (Ombud: I. Selting, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud:Mariano Barranco Rodriguez och Pablo Barranco Schnitzler

Europeiska unionens domstol (sjätte avdelningen) har genom beslut av den 28 april 2016 avvisat överklagandet och förordnat att klaganden ska ersätta rättegångskostnaderna.