5.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 399/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 september 2018 – Bank Mellat mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-430/16 P) (1)

((Överklagande - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) - Bekämpning av kärnteknikspridning - Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran - Sektoriella åtgärder - Restriktioner för överföring av tillgångar med avseende på iranska finansinstitut - Strängare restriktioner - Omtvistat system som följer av bestämmelserna i beslut 2012/635/Gusp och förordning (EU) nr 1263/2012 - Genomförande av den gemensamma övergripande handlingsplanen om den iranska kärnenergifrågan - Samtliga av unionens restriktiva åtgärder avseende denna fråga har lyfts - Det omtvistade systemet har upphävts under förfarandet vid Europeiska unionens tribunal - Inverkan på det berättigade intresset av att få saken prövad vid tribunalen - Det föreligger inte längre ett berättigat intresse av att få saken prövad))

(2018/C 399/03)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Bank Mellat (ombud: M. Brindle, T. Otty, QC, MacLeod och R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian och P. Reddy, solicitors)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och I. Rodios), Europeiska kommissionen (ombud: D. Gauci, J. Norris-Usher och M. Konstantinidis), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: S. Brandon, biträdd av M. Gray, barrister)

Domslut

1)

Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 2 juni 2016, Bank Mellat/rådet (T-160/13, EU:T:2016:331), upphävs.

2)

Det saknas anledning att pröva den talan som väckts av Bank Mellat under målnummer T-160/13, med yrkande om ogiltigförklaring av artikel 1.15 i rådets förordning (EU) nr 1263/2012 av den 21 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran, alternativt om ogiltigförklaring av nämnda bestämmelse i den mån den inte föreskriver något tillämpligt undantag med avseende på Bank Mellat, samt yrkande om fastställelse av att artikel 1.6 i rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran inte är tillämplig med avseende på Bank Mellat.

3)

Bank Mellat och Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader, såväl vad avser överklagandet som förfarandet i första instans.

4)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Europeiska kommissionen ska bära sina kostnader.


(1)  EUT C 371, 10.10.2016.