201805250241897582018/C 200/064142016CJC20020180611SV01SVINFO_JUDICIAL201804176611

Mål C-414/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling — Särbehandling på grund av religion eller övertygelse — Yrkesverksamhet i kyrkor eller andra organisationer vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse — Religion eller övertygelse som utgör ett verkligt, legitimt och motiverat yrkeskrav med hänsyn till organisationens etiska grundsyn — Begrepp — Verksamhetens art och de förhållanden under vilka den utövas — Artikel 17 FEUF — Artiklarna 10, 21 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)


C2002018SV610120180417SV00066161

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Mål C-414/16) ( 1 )

”(Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling — Särbehandling på grund av religion eller övertygelse — Yrkesverksamhet i kyrkor eller andra organisationer vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse — Religion eller övertygelse som utgör ett verkligt, legitimt och motiverat yrkeskrav med hänsyn till organisationens etiska grundsyn — Begrepp — Verksamhetens art och de förhållanden under vilka den utövas — Artikel 17 FEUF — Artiklarna 10, 21 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)”

2018/C 200/06Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Vera Egenberger

Motpart: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Domslut

1)

Artikel 4.2 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, jämförd med artiklarna 9 och 10 i samma direktiv samt med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att när en kyrka eller en annan organisation vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse, till stöd för en rättsakt eller ett beslut såsom det att avslå en ansökan till en anställning hos denna, gör gällande att religionen, på grund av verksamhetens art eller det sammanhang i vilket den ska bedrivas, utgör ett verkligt, legitimt och berättigat yrkeskrav med hänsyn till den kyrkans eller organisationens etiska grundsyn, måste ett sådant påstående, i förekommande fall, kunna vara föremål för en effektiv domstolsprövning för att i det aktuella säkerställa att de kriterier är uppfyllda som anges i artikel 4.2 i det direktivet.

2)

Artikel 4.2 i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att det verkliga, legitima och berättigade yrkeskrav som åsyftas, avser ett nödvändigt och objektivt krav med hänsyn till kyrkans eller organisationens etiska grundsyn enligt det aktuella yrkeskravets art eller villkoren för dess utövande. Det kan inte omfatta överväganden som är främmande för den kyrkans eller organisationens etiska grundsyn eller rätt till självbestämmande. Detta krav ska vara förenligt med proportionalitetsprincipen.

3)

En nationell domstol, som har att pröva en tvist mellan två enskilda ska, när det inte är möjligt att tolka tillämplig nationell lagstiftning i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2000/78, inom ramen för sin behörighet säkerställa det rättsliga skydd som enskilda har enligt artiklarna 21 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och säkerställa den fulla verkan av de artiklarna genom att vid behov underlåta att tillämpa motstridande bestämmelser i nationell lagstiftning.


( 1 ) EUT C 419, 14.11.2016.