23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/4


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Bucureşti – Rumänien) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) mot Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

(Mål C-297/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2006/123/EG - Tjänster på den inre marknaden - Nationell lagstiftning enligt vilken endast veterinärer har rätt att bedriva detaljhandel med och använda ekologiska produkter, antiparasitära medel och veterinärmedicinska läkemedel - Etableringsfrihet - Krav på att kapitalet i inrättningar som bedriver detaljhandel med veterinärmedicinska läkemedel uteslutande ska innehas av veterinärer - Skydd för folkhälsan - Proportionalitet))

(2018/C 142/04)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Motpart: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Domslut

1)

Artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är aktuell i det nationella målet, som ger veterinärer ensamrätt till detaljhandel med och användning av ekologiska produkter, antiparasitära medel för särskilda ändamål och veterinärmedicinska läkemedel.

2)

Artikel 15 i direktiv 2006/123 ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är aktuell i det nationella målet, som innebär krav på att bolagskapitalet i inrättningar som bedriver detaljhandel med veterinärmedicinska läkemedel uteslutande ska innehas av en eller flera veterinärer.


(1)  EUT C 314, 29.8.2016.