22.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/9


Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Italien) – Enzo Di Maura mot Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Mål C-246/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Mervärdesskatt - Beskattningsunderlag - Sjätte direktivet 77/388/EEG - Artikel 11 C.1 andra stycket - Begränsning av rätten att sätta ned beskattningsunderlaget vid utebliven betalning från motparten - Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning vid införlivande - Huruvida perioden för näringsidkarens förfinansiering är proportionerlig))

(2018/C 022/10)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Enzo Di Maura

Motpart: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Domslut

Artikel 11 C.1 andra meningen i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, ska tolkas så att en medlemsstat, som villkor för att få sätta ned beskattningsunderlaget inte kan kräva att ett resultatlöst konkursförfarande ska ha genomförts när ett sådant förfarande kan pågå i mer än tio år.


(1)  EUT C 260, 18.7.2016