18.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 437/9


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 25 oktober 2017 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Majid Shiri, även kallad Madzhdi Shiri

(Mål C-201/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förordning (EU) nr 604/2013 - Avgörande av vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare har lämnat in i någon medlemsstat - Artikel 27 - Rättsmedel - Domstolsprövningens omfattning - Artikel 29 - Tidsfrist inom vilken överföring ska verkställas - Överföring verkställs inte inom föreskriven tid - Den ansvariga medlemsstatens skyldigheter - Ansvarsövergång - Krav på att den ansvariga medlemsstaten har meddelat ett beslut))

(2017/C 437/12)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Majid Shiri, även kallad Madzhdi Shiri,

ytterligare deltagare i rättegången: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Domslut

1)

Artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat ska tolkas så, att den omständigheten att överföringen inte verkställs inom den tidsfrist på sex månader som föreskrivs i artikel 29.1 och 29.2 i denna förordning automatiskt medför att ansvaret övergår på den anmodande medlemsstaten, och att det för denna ansvarsövergång inte krävs att den ansvariga medlemsstaten förklarar att den inte vill överta eller återta den berörda personen.

2)

Artikel 27.1 i förordning nr 604/2013, jämförd med skäl 19 i samma förordning, och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas så, att den som ansöker om internationellt skydd ska ha tillgång till ett effektivt och snabbt rättsmedel som gör det möjligt för vederbörande att göra gällande att den i artikel 29.1 och 29.2 i nämnda förordning angivna tidsfristen på sex månader har löpt ut efter det att överföringsbeslutet meddelades. Den rätt att åberopa omständigheter som inträffat efter det att överföringsbeslutet meddelades, till stöd för ett överklagande av detta beslut, som en sådan sökande har enligt en sådan nationell lagstiftning som den som är aktuell i det nationella målet, innebär att denna skyldighet att föreskriva ett effektivt och snabbt rättsmedel är uppfylld.


(1)  EUT C 260, 18.7.2016.