18.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 437/7


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 25 oktober 2017 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy – Polen) – förfarande som inletts av POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., i likvidation

(Mål C-106/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Etableringsfrihet - Gränsöverskridande ombildning av ett bolag - Flyttning av ett bolags stadgeenliga säte till en annan medlemsstat utan att det faktiska sätet flyttas - Strykning ur handelsregistret nekas - Nationell lagstiftning enligt vilken ett villkor för att stryka bolaget ur handelsregistret är att bolaget först upplöses efter likvidation - Tillämpningsområde för etableringsfriheten - Inskränkning av etableringsfriheten - Skydd av borgenärers, minoritetsägares och anställdas intressen - Bekämpning av förfaranden som innebär missbruk))

(2017/C 437/10)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Part i målet vid den nationella domstolen

POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., i likvidation

Domslut

1)

Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF ska tolkas så, att etableringsfriheten omfattar en flytt av det stadgeenliga sätet för ett bolag, som bildats enligt rätten i en medlemsstat, till en annan medlemsstat, i syfte att, i enlighet med de villkor som uppställs i lagstiftningen i denna andra medlemsstat, omvandla bolaget till ett bolag som omfattas av rätten i den andra medlemsstaten, utan att bolagets faktiska säte flyttas.

2)

Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning som ställer upp likvidation av bolaget som villkor för att ett bolag som bildats enligt rätten i den medlemsstaten ska få flytta det stadgeenliga sätet till en annan medlemsstat i syfte att omvandla bolaget till ett bolag som omfattas av rätten i den andra medlemsstaten i enlighet med de villkor som uppställs i den andra medlemsstatens lagstiftning.


(1)  EUT C 211, 13.6.2016