13.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 382/13


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 14 september 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Nederländerna) – K. mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Mål C-18/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd - Direktiv 2013/32/EU - Artikel 9 - Rätt att stanna kvar i en medlemsstat under tiden ansökan prövas - Direktiv 2013/33/EU - Artikel 8.3 första stycket a och b - Förvar - Kontroll av identitet eller nationalitet - Kontroll av faktorer som ansökan om internationellt skydd grundas på - Giltighet - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artiklarna 6 och 52 - Begränsning - Proportionalitet))

(2017/C 382/15)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: K.

Motpart: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Domslut

Giltighetsprövningen av artikel 8.3 första stycket a och b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd, som skett mot bakgrund av artiklarna 6 och 52.1 och 52.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, har inte visat på någon omständighet som kan påverka giltigheten av denna bestämmelse.


(1)  EUT C 98, 14.3.2016.