22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/44


Talan väckt den 30 december 2015 – BelTechExport mot rådet

(Mål T-765/15)

(2016/C 068/56)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BelTechExport ZAO (Minsk, Vitryssland) (ombud: J. Jerņeva och E. Koškins, advokater)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets förordning (EU) 2015/1948 av den 29 oktober 2015 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 284, 2015, s. 62) i den mån den utvidgar tillämpningsområdet för de restriktiva åtgärderna till sökanden, även om de tillfälligt har stoppats,

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2015/1957 av den 29 oktober 2015 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 284, 2015, s. 149), i den mån det utvidgar tillämpningsområdet för de restriktiva åtgärderna till sökanden, även om de tillfälligt har stoppats, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: De angripna rättsakterna saknar tillräcklig motivering till varför sökanden ska vara fortsatt upptagen på förteckningen i de berörda bilagorna, och rådet har inte iakttagit bestämmelserna i artikel 296 andra stycket FEUF, vilken kräver att rådet anger en motivering.

2.

Andra grunden: De angripna rättsakterna åsidosätter rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång i artikel 47 i Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna (stadgan) och artiklarna 6 och 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) i det att de antogs utan att sökanden bereddes tillfälle att på ett effektivt sätt utöva rätten till försvar, särskilt rätten att bli hörd och rätten att få tillgång till ett förförande som gör det möjligt för sökanden att effektivt begära strykning från listan över personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna.

3.

Tredje grunden: De angripna rättsakterna är behäftade med en uppenbart felaktig bedömning, eftersom de grundas på det felaktiga antagandet att sökanden, i sin egenskap av ett större företag i den vitryska sektorn för vapentillverkning och vapenexport, gynnas av Lukasjenkoregimen.

4.

Fjärde grunden: De angripna rättsakterna åsidosätter den grundläggande rätten till egendom i artikel 17 i stadgan och artikel 1 i protokoll 1 i Europakonventionen. Åsidosättandet grundas inte på övertygande bevisning, utan är omotiverat och oproportionerligt.