15.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 59/33


Talan väckt den 3 december 2015 – Crédit Mutuel Arkéa mot ECB

(Mål T-712/15)

(2016/C 059/38)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Frankrike) (ombud: advokaten H. Savoie)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska centralbankens beslut av den 5 oktober 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28) om tillsynskraven avseende Groupe Crédit Mutuel.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: ECB:s beslut av den 5 oktober 2015 (nedan kallat beslutet) är rättsstridigt, eftersom det inte är förenligt med de unionsrättsliga bestämmelserna om begränsning av ECB:s behörighet rörande tillsyn över kreditinstitut. Denna grund består av fyra delar.

Första delgrunden: De bestämmelser som är tillämpliga på ECB vad gäller banktillsyn begränsar strikt dess behörighet till att enbart gälla kreditinstitut och andra finansiella institutioner.

Andra delgrunden: Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) är inte ett kreditinstitut, och ECB:s tillsyn över Crédit Mutuel kan inte äga rum på den nivån.

Tredje delgrunden: Att det är omöjligt för ECB att utöva tillsyn avseende CNCM bekräftas av att ECB saknar befogenhet att ålägga sanktioner, vilken den också medgett.

Fjärde delgrunden: Eftersom inte åtgärder kan vidtas mot CNCM, är det meningslöst och rättsligt felaktigt att det angripna beslutet syftar till att föreskriva korrigerande åtgärder för Groupe Crédit Mutuel vilka inte existerar rättsligt.

2.

Andra grunden: Beslutet ska även ogiltigförklaras av den anledningen att hela Crédit Mutuel där rättsstridigt betraktas som en koncern i den mening som avses i unionsbestämmelserna om tillsyn. Denna grund består av tre delar.

Första delgrunden: Enligt den allmänna princip som slås fast i unionslagstiftningen ska det dels ske en tillsyn över kreditinstitut på individuell basis, dels en samlad tillsyn på koncernnivå, förutsatt att koncernen kan betraktas som en enhet.

Andra delgrunden: De rättsliga villkor som slås fast i unionslagstiftningen för att en samlad tillsyn på koncernnivå ska kunna ske är inte uppfyllda.

Tredje delgrunden: Inget av de tre villkor som medger samlad tillsyn över Crédit Mutuel som helhet är uppfyllt i detta fall.

3.

Tredje grunden: Beslutet ska även ogiltigförklaras i den mån kravet på kärnprimärkapitalposter för Crédit Mutuel Arkéa där rättsstridigt höjs från 8 procent till 11 procent. Denna grund består av två delar.

Första delgrunden: Beslutet utgör felaktig rättstillämpning.

Andra delgrunden: Beslutet är även felaktigt tillämpat.