25.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 27/70


Överklagande ingett den 12 november 2015 – JT International mot harmoniseringskontoret – Habanos (PUSH)

(Mål T-633/15)

(2016/C 027/88)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: JT International SA (Genève, Schweiz) (ombud: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert och M. Gilbert, Solicitors)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Motpart vid överklagandenämnden: Corporación Habanos, SA (Havanna, Kuba)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”PUSH” – Registreringsansökan nr 11 639 903

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 10 augusti 2015 i ärende R 3046/2014-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta harmoniseringskontoret och motparten vid överklagandenämnden att bära sina egna kostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.