7.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 294/77


Överklagande ingett den 25 juni 2015 – Windrush Aka mot harmoniseringskontoret – Dammers (The Specials)

(Mål T-336/15)

(2015/C 294/92)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Windrush Aka LLP (London, Förenade kungariket) (ombud: S. Malynicz, barrister, och S. Britton, solicitor)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Motpart vid överklagandenämnden: Jerry Dammers (London, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Innehavare av det omstridda varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omstritt varumärke: Gemenskapsordmärket ”The Specials” – gemenskapsvarumärke nr 3 725 082

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 18 mars 2015 i ärende R 1412/2014-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta harmoniseringskontoret att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 15.1 och 15.2 i förordning nr 207/2009.