26.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 72/32


Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – EDF mot kommissionen

(Mål T-747/15) (1)

((Statligt stöd - Stöd som beviljats EDF av franska myndigheter - Omklassificering till kapitaltillskott av skattebefriade bokföringsmässiga avsättningar för att förnya högspänningsnätet - Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden - Rättskraft - Kriteriet privat investerare))

(2018/C 072/40)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Électricité de France (EDF) (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten M. Debroux)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: É. Gippini Fournier, B. Stromsky och D. Recchia)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Frankrike (ombud: inledningsvis G. de Bergues, D. Colas och J. Bousin därefter D. Colas och J. Bousin)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av artiklarna 1–5 i kommissionens beslut (EU) 2016/154 av den 22 juli 2015 om statligt stöd SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) – Omklassificering till kapital av skattebefriade bokföringsmässiga avsättningar för att förnya det franska högspänningsnätet som Frankrike har genomfört till förmån för EDF (EUT L 34, 2016, s. 152).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Électricité de France (EDF) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader, med undantag för de kostnader som uppkommit för kommissionen på grund av Republiken Frankrikes intervention.

3)

Republiken Frankrike ska bära sina rättegångskostnader, och ersätta de kostnader som uppkommit för kommissionen på grund av Frankrikes intervention.


(1)  EUT C 78, 29.2.2016.