23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/29


Tribunalens dom av den 29 november 2016 – Chic Investments mot EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Mål T-617/15) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket eSMOKING WORLD - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet))

(2017/C 022/38)

Rättegångsspråk: polska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Polen) (ombud: advokat K. Jarosiński)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Walicka)

Saken

Överklagande av det beslut som EUIPO:s femte överklagandenämnd meddelade den 25 juni 2015 (R 3227/2014-5) om en ansökan om registrering av figurkännetecknet eSMOKING WORLD som EU-varumärke.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Chic Investments sp. z o.o. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 16, 18.1.2016.